STATUT
STOWARZYSZENIA

Poznański Regiment Odprzodowy Strzelców Czarnoprochowych

TEKST JEDNOLITY po dodaniu ppkt.h w pkt. 7 w dniu 2.09.2011

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Poznański Regiment Odprzodowych Strzelców Czarnoprochowych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania uprawiania strzelectwa czarno prochowego. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrówka Leśna gmina Oborniki Wielkopolskie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. propagowanie i uprawianie strzelectwa czarnoprochowego w celach sportowych i rekreacyjnych,
  2. krzewienie wiedzy o zasadach bezpiecznego i zgodnego z przepisami posługiwania się bronią palną,
  3. popularyzacja wiedzy bronioznawczej,
  4. propagowanie wiedzy historycznej i pielęgnowanie tradycji związanych z epoką stosowania broni czarnoprochowej,
  5. udział w rekonstrukcjach historycznych bitew i potyczek XIX wiecznych ze szczególnym uwzględnieniem Powstań Narodowych,
  6. poszukiwanie, inwentaryzowanie i odpowiednie zagospodarowywanie dawnych strzelnic,
  7. krzewienie postaw obywatelskich, służących zwiększaniu możliwości obronnych kraju,
  8. działalność kolekcjonerska w zakresie broni palnej i białej, umundurowania i wyposażenia wojskowego a także broni i wyposażenia stosowanych w gospodarce i łowiectwie od czasów najdawniejszych do współczesnych.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. organizację strzelań i imprez strzeleckich na strzelnicach krajowych i zagranicznych,
  2. yłanianie reprezentantów do zawodów o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
  3. prowadzenie konsultacji dla nowych adeptów strzelectwa czarnoprochowego,
  4. podejmowanie innych działań, niezbędnych do realizacji celów statutowych,
  5. dla realizacji celów statutowych mogą być tworzone koła grupujące członków na zasadzie terytorialnej lub używania określonego typu broni. Minimalna liczba członków koła wynosi 3 osoby.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie, (akces do stowarzyszenia)
  2. uzyska pozytywną opinię wspierającą dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia corocznie , do 30 czerwca. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 osób do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Walne Zgromadzenie spośródswoich członków. Do działania w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu, za wyjątkiem spraw określonych w pkt. 44.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
  9. Zarząd powołuje Komendanta Regimentu, który jednoosobowo kieruje działalnością strzelecką Stowarzyszenia. Komendant Regimentu może być członkiem Zarządu stowarzyszenia.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. dochodów z działalności własnej,
  5. dochodów z majątku stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki pieniężne przechowywane będą w banku, na koncie Stowarzyszenia.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Dla zapewnienia należytej łączności pomiędzy członkami stowarzyszenia wykorzystane będą:
  1. poczta elektroniczna,
  2. fora dyskusyjne strzelców czarnoprochowych.
  3. dokumenty i komunikaty zaprezentowane na forach mogą być na życzenie członka doręczone i opublikowane w sposób tradycyjny.

Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy
ul. Św. Huberta 5, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki
KRS: 0000348840, REGON: 301372214, NIP: 606 00 76 694, BZWBK: 76 1090 1391 0000 0001 1407 4545